ADVICE BROKER s.r.o

Aktuality

Nový občanský zákoník: Licenční smlouva, úvěr a (zá)půjčka

06/01/2014

První dny účinnosti nového občanského zákoníku máme za sebou. Zvykat si ale budeme dlouho. I kvůli přejmenovávací smršti, jíž nás zákonodárci neušetřili ani v ustanoveních týkajících se dnešních témat: tedy licencí, úvěrů a půjček. Vlastně nově zápůjček.

Licenční smlouva
Pokud jde o licenční smlouvu, nový občanský zákoník nepřináší zásadní změny. Jde spíš o systematické změny a sjednocování: dosud se licenční smlouvou zabýval autorský zákon (předměty chráněné autorským zákonem) a obchodní zákoník (předměty průmyslového vlastnictví).

Licenční smlouva nově musí být písemná, pokud se poskytne výhradní licence či se licence zapíše do veřejného seznamu (typicky licence k ochranné známce).

Licenční smlouvu je také možné uzavřít bezúplatně i k předmětům průmyslového vlastnictví. Obchodní zákoník to u licenční smlouvy neumožňoval, v praxi se pak musely uzavírat takzvané nepojmenované smlouvy. Pokud není odměna za poskytnutí licence ujednána v závislosti na výnosech z využití licence a odměna je tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu a tohoto práva se nově nemůže vzdát. Nabyvatel licence ji může zcela či z části poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence), pouze pokud to bylo ujednáno v licenční smlouvě. K postoupení licence je potřeba písemný souhlas poskytovatele a nabyvatel je povinen poskytovateli bez zbytečného odkladu sdělit, že licenci postoupil, a osobu postupníka.

Smlouva o úvěru
Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Nový občanský zákoník přebírá úpravu smlouvy o úvěru ze současného obchodního zákoníku a jedinou podstatnější změnou je tedy změna terminologická, jíž jste si jistě povšimli – věřitel bude propříště úvěrující a dlužník úvěrovaný.

Z půjčky zápůjčka
Smlouvou o zápůjčce přenechává zapůjčitel zastupitelnou věc vydlužiteli tak, aby ji užíval dle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Jedná se tedy o přejmenovanou smlouvu o půjčce, kde se zároveň mění i názvosloví subjektů, z věřitele se stává zapůjčitel a z dlužníka vydlužitel.

Nový občanský zákoník se u zápůjčky vypořádává s některými situacemi, na které současná úprava nepamatuje. Pokud se má zápůjčka vrátit v jiné měně, vrácená částku musí vždy hodnotově odpovídat tomu, co bylo zapůjčeno. U nepeněžitých plnění se vrací věc stejného druhu bez ohledu na to, jestli její cena v průběhu zápůjčky stoupla či klesla. Pokud smlouva neurčí, kdy má být zápůjčka vrácena, je doba splatnosti vázána na výpověď smlouvy. Obecná výpovědní doba bude šest týdnů, pokud si ji strany nesjednají jinak. V případě, že bude zápůjčka sjednána jako bezúročná, bude ji moci vydlužitel splatit i bez vypovězení smlouvy. Nový občanský zákoník také řeší možnost odstoupení od smlouvy v případě prodlení vydlužitele při vracení zápůjčky ve splátkách. Zapůjčitel bude moci od smlouvy odstoupit v případě, že bude vydlužitel v prodlení se splacením více než dvou splátek či jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.
Zdroj: http://www.penize.cz/podnikani/278027-novy-obcansky-zakonik-licencni-smlouva-uver-a-zapujcka

« Zpět

Kontaktujte nás

+420 725 605 533